Sinochem Shandong Henghe Business Development Co., Ltd.


Name:       Zhenjiang Wang (President & CEO)


Address:  19th Floor, North Building, Golden Plaza 20
                  Xiang Gang Zhong Road, QingDao, China

Postcode: 266071


Phone:      No.1Export Division86-532-85021571/85021709
                  No.2Export Division 86-532-85021573/85021597
                  No.3 Export Division 86-532-85021645/85021648
                  No.4 Export Division 86-532-85021710/85021687

Fax:           86-532-85021575/85021649


Email:       hengheco@qd-public.sd.cninfo.net


Name:       Kun Wang

Address:    2587 Tanzanite Place
                  Santa Rosa, CA 95404

Phone:      1 (707) 843 6858

Fax:           1 (707) 578 3090

Email:         kunw84@gmail.com
                   kunw84@hotmail.com


CONTACT IN US